Categories
Press Release

Vaart in de luchtvaart: Nederland koploper duurzame luchtvaart

Vaart in de luchtvaart: Nederland koploper duurzame luchtvaart

[For English, please scroll down)

De luchtvaart staat voor een enorme uitdaging om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Royal Schiphol Group, Koninklijke NLR, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG en TU Delft bundelen de krachten om Nederland koploper te maken in verduurzaming. We hebben alles in huis om de luchtvaart slimmer, schoner en stiller te maken. Hiermee pakken we versneld de negatieve effecten van vliegen aan én creëren we verdienvermogen voor Nederland. We richten ons bijvoorbeeld op vliegen op waterstof en de ontwikkelingen van duurzame vliegtuigbrandstoffen.

Hoe we dat doen, hebben we uitgewerkt in Luchtvaart in Transitie. Met ondersteuning van het de ministeries IenW & EKZ hebben we een aanvraag voor een financiële bijdrage ingediend bij het Groeifonds.

Op deze pagina zetten we onderwerpen uit Luchtvaart in Transitie in de etalage. Hoe werkt SkyNRG bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van synthetische duurzame vliegtuigbrandstof?

Duurzame Kerosine

Naast het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve concepten, is het belangrijk om de huidige vloot op een duurzame manier te laten opereren. De huidige generatie vliegtuigmotoren vereisen vloeibare brandstoffen en kunnen niet makkelijk overstappen op alternatieve energiebronnen zoals waterstof of elektriciteit, met name voor grote vliegtuigen die lange afstanden vliegen. Hier speelt duurzame kerosine een rol. Het is één van de oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen in de luchtvaart.

Maarten van Dijk, Managing Director SkyNRG: ‘Nederland is één van de grootste marktspelers wereldwijd als het gaat om het importeren, produceren en exporteren van fossiele kerosine. Deze marktpositie wil Nederland behouden en zelfs vergroten, maar dat kan alleen via duurzame kerosine. Om deze reden is het van groot belang dat Nederland nu de transitie van import, productie en export van duurzame kerosine inzet en spoedig opschaalt. De duurzame kerosinemarkt zal in de komende jaren exponentieel groeien en hier ligt een grote kans voor Nederland. Europa kijkt al jaren naar Nederland als het om de ontwikkelingen rondom duurzame kerosine gaat. Het is nu zaak die positie niet te verliezen. Programmalijn ‘Energievoorziening’ richt zich op de meest innovatieve technologie in de markt: synthetische duurzame kerosine.

Synthetische duurzame kerosine

Synkero – commerciële synthetische duurzame kerosine fabriek in de Amsterdamse haven

Samen met KLM Royal Dutch Airlines, Port of Amsterdam, City of Amsterdam, en Schiphol Group, ontwikkelt SkyNRG een commerciële synthetische duurzame kerosine fabriek in de Amsterdamse haven.

Tijdens de Europese Conferentie voor synthetische duurzame kerosine is start-up Synkero gelanceerd. Synkero heeft zich tot doel gesteld een commerciële fabriek te ontwikkelen voor de productie van synthetische duurzame kerosine. Deze zogenoemde “e-fuel” wordt gemaakt met behulp van groene waterstof en CO2. De groene waterstof wordt geproduceerd uit water en duurzame elektriciteit. De fabriek komt in de Amsterdamse haven te staan van waaruit nu al een kerosine pijplijn naar Schiphol loopt. De planning is dat de fabriek in 2027 gereed zal zijn. Synkero ambieert met deze fabriek jaarlijks 50.000 ton duurzame kerosine te produceren. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof is van groot belang voor het halen van de klimaatdoelen.

Voor meer informatie omtrent dit project, ga naar synkero.com

 

***

Flying changes: the Netherlands leader in sustainable aviation

Aviation is facing an enormous challenge to become climate neutral by 2050. Royal Schiphol Group, Royal NLR, SkyNRG, and TU Delft are joining forces to make the Netherlands a leader in sustainability. We are well-positioned to make aviation smarter, cleaner and quieter. In this way, we can tackle the negative effects of flying at an accelerated pace and create earning capacity for the Netherlands. We are, for example, focusing on hydrogen-powered flights and the development of sustainable aviation fuels.

How we do this, we have elaborated in Aviation in Transition. With support from the Ministry of Infrastructure and Water Management and the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, we have submitted an application for a financial contribution from the Growth Fund.

On this page, we highlight subjects from Aviation in Transition. How, for example, is SkyNRG working on the development of synthetic SAF?

Sustainable aviation fuel

In addition to developing new, innovative concepts, it is crucial to operate the current fleet sustainably. The current generation of aircraft engines requires liquid fuels and cannot easily switch to alternative energy sources such as hydrogen or electricity, especially for large aircraft flying long distances. Sustainable aviation fuel plays a role here, and it is one of the solutions to reduce CO2 emissions in aviation.

Maarten van Dijk, Managing Director SkyNRG: ‘The Netherlands is one of the largest market players worldwide when importing, producing and exporting fossil jet fuel. The Netherlands wants to maintain and increase this market position, which can only be done via sustainable aviation fuel (SAF). For this reason, it is of great importance that The Netherlands now initiates the transition of import, production, and export of sustainable kerosene and scales up quickly. The SAF market will grow exponentially in the coming years, a great opportunity for the Netherlands. Europe has been looking to the Netherlands for years regarding developments regarding SAF, and it is now important not to lose that position. Program line ‘Energy supply’ focuses on the most innovative technology on the market: synthetic SAF.’

Synthetic sustainable aviation fuel

Synkero – A first of its kind commercial-scale synthetic SAF production plant

Together with KLM Royal Dutch Airlines, Port of Amsterdam, City of Amsterdam, and Schiphol Group, SkyNRG is developing a synthetic SAF production plant in the Port of Amsterdam.

Synkero, a project development start-up, was launched during the European Conference for Sustainable Aviation Fuel (SAF). Synkero aims to develop a commercial plant for the production of SAF.  This so-called “e-fuel” will be produced using green hydrogen and CO2. This green hydrogen is produced from water and renewable energy. The factory will be located in the Port of Amsterdam, which has an existing kerosene pipeline to Schiphol Airport. The factory is scheduled to be completed in 2027. With this plant, Synkero’s ambition is to produce 50,000 tons of sustainable aviation fuel annually. The production of sustainable aviation fuel is extremely important in order to achieve climate targets.

For more information about this project, please visit synkero.com